0 פריטים

מוקד שירות ארנב 03-633-5614

 


תנאי שימוש


 

כללי

 1. אתר זה (להלן: "האתר") הינו בבעלות חברת ארנב אנרגיה בע"מ (ח.פ 51-239837-1) (להלן: "החברה"). האתר הינו אתר מכירות מקוונות המופעל על ידי החברה. ההזמנה והמכירה מתבצעת באמצעות האתר .

 2. הגלישה והשימוש באתר, לרבות השירותים השונים אשר ניתנים ו/או אשר יינתנו בו ו/או באמצעותו, מפעם לפעם, הינם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. עצם השימוש באתר ו/או הצטרפות האתר ו/או רכישה באמצעות האתר מהווה הסכמה מצד המשתמש, להוראות ולתנאים אלה והתחייבותו לפעול על פיהם.

תנאים אלו חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי טאבלט למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

המשתמש באתר מצהיר ומאשר כי קרא את תנאי השימוש בעיון וכי הוא מודע להוראות תנאי השימוש ומסכים להן. ככל שמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש או חלקם, הוא נדרש שלא לעשות שימוש באתר.

תנאי השימוש, רציפות וזמינות האתר

 1. השימוש באתר לצורך ביצוע הרכישות באמצעותו יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 • המשתמש מצהיר כי הינו בגיר (מעל גיל 18) והנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות (במידה והמשתמש הינו קטין או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס);

 • המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או בעל דרכון זר תקף תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל;

 • באפשרות המשתמש לספק כתובת תא דואר אלקטרוני פעיל;

 • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי בישראל או בחו"ל ויכול למסור מספר טלפון פעיל המשמש ליצור עמו קשר.

 1. תנאי השימוש מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין החברה. מוסכם ומובהר בזאת, כי לחברה ו/או למי מטעמה לא תהא אחריות כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי כל צד ג' אחר וכי במקרה של הפרה כלשהי כאמור, יוכל המשתמש לפנות בדרישה אך ורק אל הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה כלשהי כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

 2. החברה רשאית, מכל סיבה שהיא, לשנות ו/או להפסיק את מתן שירותי האתר, בין אם נתנה על כך הודעה מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא מוטלת עליה כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם שינוי ו/או הפסקת השירות כאמור.

 3. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע את הגישה לאתר ו/או לשירותים המוצעים בו למשתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה בהתאם לתנאי שימוש אלה ו/או לפי כל דין, או המנסים לפגוע באופן כלשהו בניהול הרכישות באתר ו/או בפעילותו התקינה של האתר.

 4. החברה אינה מתחייבת כי תענה לחלק או לכל דרישות המשתמש או שהשירות לא יופרע ו/או יתקיים במועד, בבטחה וללא טעויות. כמו כן, אין החברה מתחייבת לגבי התוצאות אשר תושגנה, אם תושגנה, כתוצאה משימוש בשירותי האתר או לגבי דיוק ו/או אמינות המידע אשר יושג באמצעותו.

 5. התחייבויות המשתמש הנתונים ו/או המידע המתפרסמים באתר זה (להלן: "המידע") התקבלו בחלקם מצדדים שלישיים, לרבות מאתרים אחרים (להלן: "ספקי מידע"); הם עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "כפי שהם" ("As Is"), למען נוחות המשתמש ולשימושו האישי בלבד. על המשתמש להביא בחשבון כי לאחר פרסומם, עשויים לחול שינויים במידע אשר לא בהכרח ימצאו ביטוי באתר.

 6. המידע באתר עשוי לכלול פרסום בדבר מבצעים, הטבות והנחות (להלן: "מבצעים") בתנאים שתקבע החברה. החברה רשאית להפסיק ו/או לשנות, בכל עת, כל מבצע, וזאת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 7. החברה ו/או מי מטעמה, לא יהיו אחראים לכל פגיעה ו/או נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם, אם ייגרם, למשתמש כתוצאה משימוש באתר. מפעילי האתר ו/או מטרו אינם אחראים לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב שימוש באתר ו/או במידע המוצג בו, שינויים בזמני תגובה, חוסר זמינות של האתר או איזה משירותיו.

 8. מובהר בזאת, כי אין באפשרות החברה, לעקוב, לסנן, לנטר ולפקח על התכנים המועלים על ידי המשתמשים לאתר, ככל שיועלו. לפיכך, האחריות על תכנים אלה, מוטלת בלעדית על המשתמשים שהציבו אותם באתר.

 9. למרות האמור לעיל, וככל שתתאפשר העלאת תכנים על ידי המשתמשים, החברה שומרת לעצמה את הזכות למחוק, לערוך ו/או להשמיט, תכנים הנוגדים את נהלי השימוש באתר וזאת, על פי שיקול דעתה בלעדי. אין לראות בהחלטת החברה, לעשות כן, כאישור לקבלת אחריות על התכנים, שלא הוצבו על ידה והמופיעים באתר.

 10. החברה תהא רשאית, מעת לעת, לשלוח הודעות באמצעות דואר אלקטרוני ו/או אחר, הודעות פרסומיות, מסחריות וכדומה. החברה אינה אחראית לגבי תוכן הודעות אלה ו/או טובין ו/או שירותים שסופקו באמצעותן על ידי צד שלישי כלשהו, למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו והמשתמש מסכים בזאת, כי לא תהיה לחברה כל חבות ו/או אחריות בקשר לכך.

 11. השירות (ובכלל זה המוצרים עצמם) מוצע למשתמש "כפי שהם" ("As Is") והחברה לא תשא בכל אחריות להתאמתם לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהחברה אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין ובין בעקיפין, באתר  ו/או במוצרים הנרכשים וכי הוא, המשתמש, אחראי באופן מלא ובלעדי לכל שימוש שהוא עושה או יעשה באתר.
  החברה, לרבות מנהליה, עובדיה שלוחיה וכל מי מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בגין השימוש באתר ו/או במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת שירותי האתר או חלקם, לרבות בגין שיבושים ו/א ליקויים בהעברת המידע, בין אם נגרמו במזיד על ידי צד שלישי כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

 12. החברה משקיעה מאמצים רבים על מנת להגן על פרטי ופרטיות המשתמשים, אך יחד עם זאת, בשל אופייה של רשת האינטרנט, אין כל אפשרות להבטחת הגנה מלאה על פרטים אלה. לפיכך, המשתמש פוטר את החברה ו/או מי מטעמה, מכל אחריות לכל פגיעה, הפסד או נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, העלולים להיגרם למשתמש כתוצאה מגילוי פרטים אלו, ללא קשר לסיבת גילויים.

 13. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע ברישומי החברה, יגבר ויקבע המידע הרשום ברישומי החברה. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי רישומיה של החברה יהוו ראייה חלוטה בכל הקשור למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד נתונים ו/או פרטים ו/או לכל עניין אחר הקשור לשימוש האתר, ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים ו/או פרטים כלשהם בקשר עם השימוש באתר.

הליך הרכישה

 1. המכירה באתר הינה מכירה רגילה במחיר קבוע מראש ובכפוף לזמינות המלאי בחברה.

 2. המחירים המופיעים באתר עשויים להשתנות מעת לעת עפ"י שיקול דעתה של החברה, רשומות הנתונים כפי שמופיעים במחשבי החברה או מי מטעמה, יהוו את המחיר הקובע, ט.ל.ח.

 3. המשתמש יהא רשאי לבחור מוצר/ים מתוך המוצע והמוצג באתר. המשתמש יבחר מוצר/ים, כמות, מידה, צבע וכל מאפיין רלוונטי שיידרש כפי שיאפשר הממשק באתר.

 4. לאחר השלמת בחירת המוצרים והעברתם לסל הקניות הווירטואלי של המשתמש יתבקש המשתמש להשלים את פרטי הזמנתו ולספק פרטים אישיים (שם, כתובת, כתובת למשלוח, מספר טלפון פעיל, כתובת דואר אלקטרוני פעילה וכן פרטי תשלום (אשראי, PAYPAL או כל אפשרות תשלום שהאתר יציע מעת לעת, על פי שיקול דעת החברה). לאחר מסירת כל הפרטים הנדרשים כאמור יאשר המשתמש את הזמנתו (להלן: "ההזמנה").

המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית שבגינה ניתן לנקוט בהליכים משפטיים אזרחיים ו/או פליליים.

 1. לאחר השלמת ההזמנה על ידי המשתמש וקבלתה אצל החברה תבדוק החברה את ההזמנה ואת אפשרות ביצועה. החברה תבדוק ותאשר כי המוצרים הכלולים בהזמנה קיימים במלאי החברה ויש באפשרותה לספקם. החברה גם תבדוק את פרטי האשראי או התשלום שמסר המשתמש ורק לאחר אישור פרטי התשלום מול חברת האשראי תאושר ההזמנה על ידי החברה והחברה תפעל לביצועה.

 2. אישור סופי של ההזמנה על ידי החברה יישלח רק לאחר בדיקה ואישור של פרטי התשלום על ידי חברת האשראי ובכפוף להימצאות המוצר/ים במלאי החברה. המועד הקובע למשלוח ייקבע ויימנה החל מיום אישור העסקה על ידי החברה כאמור.   

 3. ככל שהמוצרים לא יהיו במלאי, החברה תודיע על כך החברה למשתמש על פי פרטי הקשר אשר נמסרו על ידו. במידה ופרטי התשלום לא יאושרו על ידי חברת האשראי תימסר הודעה מתאימה למשתמש ולצורך השלמת ההזמנה יידרש המשתמש להסדיר את פרטי התשלום. מובהר ומודגש כי במקרים כמפורט בסעיף זה (חוסר מלאי ופרטי תשלום לא מאושרים) יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.

 4. לאחר ביצוע ההזמנה יוכל המשתמש לקבל פרטים על מצב ההזמנה ו/או המשלוח באמצעות מחלקת שירות הלקוחות של האתר.

 5. ההזמנה תסופק בהתאם להוראות המפורטות במדיניות המשלוחים, הביטולים וההחזרות המפורטת כאן [מדיניות משלוחים וביטולים] וכן יתאפשר למשתמש להחזיר ו/או לבטל את ההזמנה בהתאם למדיניות כאמור.

 

הגבלת אחריות

 1. נאסר על המשתמש והמשתמש מתחייב בזאת, שלא להעלות, לאחסן ו/או להפיץ באמצעות האתר תכנים הנמנים על אחד או יותר מהתכנים הבאים:

 • תכנים בלתי חוקיים ו/או שנועדו לביצוע ו/או שימוש בלתי חוקי ו/או בלתי מוסריים;

 • תכנים הפוגעים בפעילות האתר ו/או במשתמשי האתר;

 • תכנים בעלי אופי של השמצה, הטרדה, הסתה, פגיעה אישית וכדומה;

 • תכנים הכוללים וירוסים ו/או תוכנות העלולות לגרום לנזק כלשהו;

 • תכנים בעלי אופי פרסומי ו/או מסחרי, למעט במדורים שיועדו לכך, אם קיימים כאלה;

 • תכנים המפרים ו/או פוגעים בזכויות יוצרים;

 • תכנים בניגוד לחוק איסור לשון הרע ו/או לחוק הגנת הפרטיות;

 • תכנים המופצים באמצעות "דואר זבל" (Spam""), שלנמענו אין צורך ו/או תועלת בהם.

המשתמש מקנה בזאת לחברה את הזכות להשתמש בכל התכנים שהועלו על ידיו לרבות, הפצתם ופרסומם וזאת, בכפוף להצהרת הפרטיות לה הוא הסכים.

 1. במהלך רישומו באתר ובכל מקום אחר בו הוא מתבקש לעשות כן, מתחייב המשתמש למסור נתונים אמיתיים, נכונים ומדוייקים בלבד ובכלל זה פרטיו האישיים (שם, כתובת, דואר אלקטרוני, פרטי תשלום וכדומה).

 2. המשתמש מתחייב להשתמש במידע ו/או בשירותים המוצגים ומוצעים באתר, בהתאם לדרישות החוקיות הקבועות בכל דין ובכפוף לתנאי השימוש ולהנחיות והוראות הניתנות באתר.

 3. המשתמש יפצה ו/או ישפה את החברה ו/או מי מטעמה, בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אשר ייגרמו כתוצאה מהפרת תנאי הוראות אלה ו/או הוראות דין כלשהו ו/או זכויות צד שלישי כלשהו, על ידי המשתמש וזאת מיד עם דרישתם הראשונה של החברה ו/או מי מטעמה.

 4. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות ההפצה וכן כל קניין רוחני אחר במידע, הם בבעלות החברה ולא תהיה לו כל זכות מכל סוג שהיא במידע האמור.

 5. המשתמש מצהיר כי השימוש באתר ובתוכנו הינם לצרכיו הפרטיים בלבד.

 6. המשתמש מתחייב, כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק הימנו, ללא אישור, מראש ובכתב, של החברה ולא יעשה במידע כל שימוש אחר אשר החברה לא הסכימה לו מראש ובכתב. כמו כן, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים, בדרך כלשהי, כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט ו/או כדו"ח, ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים ובין אם בכל צורה אחרת, וכי לא ישכפל ו/או יצלם ו/או יעתיק ו/או ידפיס, כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל, מתוך המידע או כל חלק ממנו, לצורך הפצה ו/או פרסום, בכל דרך שהיא, ללא אישורה המוקדם של החברה.

 7. כמו כן, מתחייב המשתמש, כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות האסורות לעיל.

 8. המשתמש מסכים, כי לחברה עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרונית שלו, אותה הוא מסר הודעות לרבות, כאלה הכוללות מסרים פרסומיים ו/או מסחריים.

סמכויות שיפוט

 1. סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים הניתנים באתר ותנאי השימוש בו ו/או בהם, יהיה לבית המשפט המוסמך לפי העניין בעיר תל אביב-יפו, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל ללא הפנייה לדין זר.

שונות

 1. טעות סופר או סטייה בתיאור מוצר כלשהו באתר לא תחייב את החברה. תמונות המוצרים המופיעות באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות לבין המוצרים בפועל.

 2. האתר אינו משקף את מכלול השירותים הקיימים בחברה ו/או אצל חברות אחיות ו/או בנות ו/או קשורות.

 3. החברה שומרת על הזכות לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת, לפי שיקול דעתה וללא התראה מוקדמת. כל שינוי בתנאי השימוש ייכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש. מוצע למשתמשים באתר להתעדכן בנוסח תנאי השימוש העדכני, כפי שיפורסם באתר מעת לעת.

 4. החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת בקישור זה והיא מהווה חלק בלתי נפרד מהוראות תנאי שימוש אלה.

 5. האמור בתנאי שימוש אלו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

 6. כותרות הסעיפים בתנאי השימוש נועדו לנוחות המשתמשים בלבד ולא ישמשו לפרשנות התנאים או לכל מטרה אחרת.