0 פריטים

מוקד שירות ארנב 03-633-5614


 מדיניות פרטיות 


 

 

1. מדיניות הפרטיות של אתר האינטרנט שלנו

ארנב אנרגיה בע"מ (להלן: "החברה") מאמינה בחשיבות השמירה על פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט המופעל על ידה (להלן: "האתר"), ועל כן אנו מיישמים מדיניות פרטיות שנועדה להגן על ערך חשוב זה. מדיניות הפרטיות קובעת מהם נהלי החברה בנוגע לאיסוף, שימוש וגילוי מידע שמשתמשי האתר מעבירים לחברה באמצעות השימוש באתר.

אנא עיין בתנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן עד סופם בטרם השימוש באתר או מסירת כל מידע שהוא דרכו.

בעת השימוש באתר זה ו/או בעת ביצוע רכישה באתר אתה מסכים לתנאים שלהלן.

האמור במדיניות הפרטיות מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

 

2. המידע האישי שאנו אוספים

על מנת לבצע רכישה באתר תידרש למסור מידע אישי באמצעות האתר, כדוגמת שמך המלא, מספר הטלפון, כתובת הדוא"ל שלך, כתובת למשלוח ופרטי תשלום. השדות אותם חובה למלא יסומנו במפורש. אם לא תמסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל לעשות שימוש בחלק משירותי האתר ו/או לבצע רכישה באמצעות האתר.

בעת שימושך באתר נאסף מידע הקשור אליך ולשימושך באתר. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי ובכלל זה שמך, כתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת, אמצעי התשלום ששימשו אותך,וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין ובהסכמה, כך למשל בעת ביצוע רכישה.

הנתונים שתמסור יישמרו במאגר המידע של החברה. כאמור, מסירת המידע הינה לבחירתך ובהסכמתך ואינך חייב על פי חוק למסור את המידע אולם ללא מסירתו לא תוכל להשתמש בשירותי האתר או לרכוש מוצרים.

 

מידע אודות המחשב שלך

חלק מהמידע הנאסף אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר בצירוף פרטיך. החברה אוספת מידע מסויים אודות המחשב שלך, אשר באמצעותו אתה מבקר באתר. מידע זה עשוי לכלול כתובות IP, סוג הדפדפן, זמני גישה, האם גלשת באתר באמצעות מחשב או טלפון נייד, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת. מידע זה משמש את החברה לצורך הפעלת האתר בצורה מיטבית, לשמירה על איכות השירות ולצורך סטטיסטיקה כללית לגבי השימוש באתר.

 

4. כיצד אנו עושים שימוש במידע האישי שאנו אוספים

שימושים פנימיים

השימוש במידע הנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיו זו או על פי הוראות כל דין.

החברה ו/או נציגים הפועלים מטעמה רשאים לעשות שימוש במידע האישי שמסרת למטרות הבאות: (א) בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר בחברה מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת ובכלל זה מידע שיווקי ופרסומי לגבי מוצרי החברה ו/או שירותיה; (ב) לשפר ולהוסיף על השירותים והתכנים המוצעים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים בהתאם לדרישות המשתמשים ו/או לבטל תכנים / שירותים קיימים; (ג) על מנת לאפשר לך לרכוש מוצרים דרך האתר ולהשתמש בשירותים המוצעים במסגרתו; בכדי ליצור עמך קשר ולספק לך את המוצר/ים ו/או השירות/ים שרכשת באמצעות האתר; (ד) בכדי לבצע סקרי לקוחות או מחקרי שיווק אשר החברה עורכת מדי פעם. המידע המופק מסקרים ומחקרים אלה הוא בעל אופי סטטיסטי במהותו, שאינו אישי, ואשר מיועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה; (ה) על מנת להתאים את המודעות שיוצגו לך בעת שימושך באתר לתחומי ההתעניינות שלך; (וׂ) לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו ו/או בתנאי השימוש של האתר. 

העברת מידע אישי לצדדים שלישיים

החברה תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לחברה, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו.

החברה לא תעביר, תגלה או תמכור כל מידע אישי שיש ברשותה לכל צד שלישי כלשהו, וזאת למעט לחברות הפועלות מטעמה, להן החברה מספקת את המידע הנ"ל אך ורק לצורך מתן שירות לחברה ואשר אף הן מחויבות להגנה מלאה על סודיות המידע האישי.

יחד עם זאת, החברה תהא רשאית להעביר מידע אישי שברשותה לצדדים שלישיים בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) ניתנה לכך הסכמתך מראש ובכתב; (ב) אם רכשת מוצרים ו/או שירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר (ככל שיהיו מוצרים / שירותים כאמור). המידע יועבר לצדדים שלישיים אלו על מנת לאפשר את השלמת תהליך הרכישה, ניהול הפעילות הרלוונטית ושמירת הקשר עמך; (ג) החברה נדרשת על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט; (ד) על מנת להגן על זכויותיה המשפטיות והקנייניות של החברה בכל הנוגע לאתר זה ו/או השירותים המסופקים במסגרתו; (ה) אם תבצע או תנסה לבצע באתר פעילות שבניגוד לדין ו/או שנחזית להיות כזו ו/או כי קיים חשש סביר שהינה בניגוד לדין; (ו) בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או רכושו של צד שלישי כלשהו; (ז) בכל מקרה בו החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד אחר כלשהו ובכלל זה במקרה שהחברה תתמזג עם תאגיד אחר או תמזג את פעילות האתר עם צד שלישי כלשהו.

כמו-כן, יתכן שהחברה תעביר לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי כללי בלבד, שאינו אישי או פרטי, לגבי השימוש באתר, כגון המספר הכולל של המבקרים באתר זה ובכל עמוד של האתר, וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המבקרים שלנו. כאמור, בתהליך מעקב זה לא נאסף כל מידע אישי.

 

5. Cookies

האתר עושה שימוש ב"עוגיות "(Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מסויימים עשויים לכלול אפשרות להימנע מקבלת Cookies כך שאם תרצה להימנע מקבלתם כאמור תוכל לעשות כן על ידי שינוי הגדרת הדפדפן. עם זאת, עלייך להיות מודע שנטרול אפשרות קבלת Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהמאפיינים והשירותים שהאתר מציע. בנוסף יש באפשרותך למחוק את קבצי ה- Cookies בכל עת ממחשבך. מוצע שתעשה כן רק אם אינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך.

 

6. כיצד אנו מגינים על המידע האישי שלך?

החברה ו/או מי מטעמה שומרים את כל המידע האישי שנמסר באתר במסד נתונים אלקטרוני, ונוקטים באמצעים על מנת לאבטח מידע זה. מערכות אבטחת המידע של האתר משתכללות בהתמדה בהתאם לאיומים החדשים שצצים, אך אין בהן בטחון מוחלט. החברה אינה מתחייבת שהמידע המאוחסן באתר מוגן באופן מוחלט מפני גישה שאינה מורשית. כמו-כן, אין באפשרות החברה ו/או מי מטעמה לאבטח מידע המועבר אליה על ידי משתמש באמצעות דוא"ל, וזאת עד להגעתו של אותו דוא"ל לאתר החברה, כיוון שהוא אינו כפוף לאותם אמצעי הגנה הפועלים באתר עצמו.

בנוסף, החברה מגבילה את הגישה של עובדי החברה ושל כל מי שפועל מטעמה למידע האישי של משתמשיה. כמו-כן, החברה נוקטת בפעולות הסברה לעובדיה בכל הנוגע לחשיבות השמירה על פרטיות המשתמשים והמידע האישי שהם מפקידים בידי החברה.

 

כיצד ניתן לעדכן את פרטי המשתמש?

בכל עת שתרצה תוכל לפנות לשירות הלקוחות של החברה בטלפון 03-633-5614 או בדואר אלקטרוני arnav@metro.co.ilולבקש להפסיק לקבל הודעות דוא"ל או כל תקשורת אחרת מהחברה, או למחוק את המידע האישי שלך מן הרישומים של החברה  לצורך פנייה אישית מסחרית אלייך (ולמעט כל מידע שיש לשמור אותו לפי כל דין ו/או מידע הקשור בעסקאות הרכישה שבוצעו במסגרת האתר והדרוש לחברה לצורך ניהול עסקיה). כמו- כן, באפשרותך לבקש גישה למידע האישי שהעברת לחברה או לבקש תיקון ו/או עדכון של מידע אישי זה.

 

8. קישורים לאתרים אחרים

החברה מעוניינת להעניק למשתמשי האתר מידע שימושי ורב ערך, ולכן האתר עשוי לכלול, בין היתר, גם קישורים לאתרים אחרים (שאינם אתרי החברה). מובהר כי מדיניות הפרטיות המובאת כאן אינה חלה על אתרים אלה. לחברה אין כל שליטה על אופן ההתנהלות של אתרים אלה בכל הנוגע להגנה על מידע אישי ואין היא אחראית לשימוש שאתרים אלה עושים במידע פרטי שלך. בכדי לקבל מידע על מדיניות הפרטיות של אתרים אלה, עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות שאומצה על ידה ו/או ליצור קשר ישירות עימם.

 

9. מדיניות שימוש באתר על ידי ילדים

מובהר כי אנו לא אוספים מידע אישי מאדם שידוע לגביו כי הוא מתחת לגיל 18.

 

10. עדכונים במדיניות הפרטיות

החברה עשויה לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות המובאת לעיל בעקבות שינויים במוצרים ובשירותים המוצעים על ידי החברה וכן לאור הקצב המהיר של התפתחות הטכנולוגיה הרלבנטית. המדיניות המעודכנת תפורסם בעמוד זה. לפיכך, אנא בקר בעמוד זה מעת לעת על מנת להתוודע למדיניות הפרטיות העדכנית.

 

11. צור קשר

אנו מקדמים בברכה את תגובותיך. אם יש לך שאלות או הערות בקשר למדיניות הפרטיות או כל נושא אחר אנא פנה אלינו: arnav@metro.co.il.

 

מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה בתאריך 2.2.16