0 פריטים

מוקד שירות ארנב 03-633-5614


ביטולים והחזרות 


 

ביטול שלא עקב פגם

 1. לקוחותינו יהיו רשאים לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות מכוחו (להלן: "החוק").

 2. במידה והנך מעוניין בביטול העסקה לפני שבוצע חיוב כרטיס האשראי – ניתן לעשות זאת באמצעות פנייה לשירות לקוחות בטל': 03-633-5614, מייל:  arnav@metro.co.il.

 3. במידה ותודיע לנו על רצונך לבטל את העסקה לאחר שכרטיסך חויב אך לפני ששלחנו את ההזמנה, תוכל לעשות כן באמצעות פנייה לשירות לקוחות בטל': 03-633-5614, מייל:  arnav@metro.co.il. במקרה זה תבוטל עסקת האשראי.

 4. במידה ותבקש לבטל את ההזמנה לאחר שההזמנה נשלחה אלייך תוכל לעשות כן באמצעות פנייה לשירות לקוחות בטל': 03-633-5614, מייל:  arnav@metro.co.il. תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר (*) ובמידה וניתן להחזיר את המוצר לפי כל דין. במקרה כזה, ולאחר שנאשר את ביצוע ההחזרה, תוכל לשלוח את ההזמנה, באריזתה המקורית, ללא כל פגם ומבלי שנעשה בה כל שימוש,  על חשבונך, באמצעות דואר רשום, לאחד מסניפי מטרו  או באופן עצמאי לאחד מסניפי מטרו מובהר כי במקרה של החזרה כאמור, לא תזוכה בגין כל עלות הכרוכה במשלוח ההזמנה.  מובהר ומודגש כי במידה ונגרם למוצר המוחזר כל נזק, ככל שניתן להחזיר מוצרים מאותו סוג לפי כל דין, לא נקבל את המוצר חזרה ולא נזכה אותך בגין החיוב.

 5. אנו מביאים לידיעתך כי, בהתאם לכל דין, נהיה רשאים לגבות דמי ביטול בכל מקרה של ביטול ההזמנה שלא עקב פגם או אי התאמה, הכל בהתאם ובשיעורים הקבועים בכל דין.

 6. במידה ולא תשלים את ביצוע ההזמנה, לרבות בשל חוסר כלשהו בפרטים הנדרשים בעת ביצע ההזמנה, נהיה רשאים לבטל את ההזמנה, בתוך 6 ימים ממועד התחלת ביצועה, והכל לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

 

מוצר פגום

 1. מיד עם קבלת הזמנתך יש לבדוק את המוצר/ים. במידה וקיבלת מוצר פגום או שונה מהותית מהמוצג באתר תהא לך האפשרות לבטל את העסקה על ידי הודעה ל-03-633-5614, הכול בהתאם ובכפוף להוראות החוק. בהתקיימות הנסיבות האמורות נודיעך כיצד יש להחזיר אלינו את המוצר ונזכה אותך במלוא סכום העסקה.

 

כללי

 1. בכל מקרה אשר בו, מחמת כוח עליון ו/או כל אירוע שאינו בשליטתנו ו/או מי מטעמנו, לא יתאפשר ניהול האתר כסדרו ו/או אספקת הזמנתך ו/או עמידה בהתחייבות כלשהי, באופן מלא או חלקי, נהיה רשאים לבטל את ההתקשרויות והעסקאות על פי שיקול דעתנו הבלעדי.
 2. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ו/או בתנאי השימוש באתר, ככל שיתברר לאחר ביצוע ההזמנה על ידך כי המוצר המוזמן אזל מהמלאי נוכל להציע לך את האפשרות לבטל את העסקה או להציע מוצר חלופי. אם תבוטל ההזמנה כאמור אנו ו/או מי מטעמנו לא נהיה אחראים ולא נישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם לך או לצד שלישי.

 3. מבלי לגרוע בכל האמור לעיל ו/או בתנאי השימוש באתר נהיה רשאים לבטל הזמנה, כולה או חלקה, במקרה ונפלה בהצעה טעות חריגה, בין אם בתיאור המוצר ו/או במחירו ו/או בכל פרט הקשור אליו, ואשר ברור כי ההצעה אינה סבירה ולא הייתה כוונה להציעה בתנאים אלו.

 4.  מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, נהיה רשאים לבטל כל הזמנה, במקרה בו התעורר חשש או חשד כי ההזמנה נעשתה במסגרת ניסיון לפגוע ו/או למנוע את פעילות האתר ו/או ביצוע ההזמנות.

   

* במקרה של איסוף עצמי של ההזמנה ספירת המועדים תהא מהמועד בו קיבל הלקוח הודעה כי ההזמנה ממתינה למסירה.

 

האמור לעיל מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.